El PEI

El nou barri s’està dissenyant seguint criteris d’ecoeficiència. En aquest sentit cal destacar de manera especial les infraestructures amb les que s’està dotant al nou barri de la Marina del Prat Vermell, fruit del desplegament del Pla Especial d’Infraestructures, especialment dissenyat i aprovat per a dotar al nou barri d’un alt nivell en serveis.

 

Cal destacar la implementació d’un sistema centralitzat d’aigua freda i calenta, que reduirà les emissions al voltant d’unes 13.400 tones de CO2 any, el que equivaldria a la quantitat de CO2 absorbit per un bosc mediterrani que cobris el 15% del territori de Barcelona. Això serà possible gràcies a l'aprofitament, en gran part, de la biomassa generada a la ciutat a partir de les restes vegetals procedents de la poda dels parcs i jardins i al fred que es genera en els processos de regassificació al port de Barcelona. Aquesta xarxa de fred i calor proveirà els edificis del barri amb l’energia tèrmica necessària per a la seva climatització.

 

Altres infraestructures on s’apliquen tecnologies intel·ligents són l’aprofitament de les aigües subterrànies del subsòl (aigua freàtica) per tal de netejar elements i infraestructures urbanes, l’enllumenat amb tecnologia led i elements de gestió i optimització funcional, la gestió centralitzada dels semàfors o zones de recàrrega de cotxe elèctric, entre d’altres.

 

Per tal de millorar la mobilitat i l’accessibilitat s’implementarà un nou model de mobilitat sostenible, definint com a Zona 30 a la pràctica totalitat dels carrers interiors permetent l’ús de la bicicleta a tots ells sense necessitat de segregar un carril. A més el barri disposarà d’una sèrie d’eixos cívics on tindrà preferència el vianant d’una xarxa de carrers de vianants i bicicletes per garantir la connectivitat interna.

 

Els edificis tindran serveis comuns que optimitzin la gestió dels subministres de serveis (aigua, gas, telecomunicacions, energia elèctrica, etc.) Així, s’optimitza l’ús del subsòl per tal de racionalitzar el disseny de les xarxes de serveis. A més, el barri disposarà de magatzems logístics per tal d’efectuar el repartiment de mercaderies en l’interior del barri de manera més ordenada i sostenible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajuntament de Barcelona Urbanisme Ajuntament de Barcelona Habitatge Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Sants-Montjuïc