El projecte

Dades de l'àmbit

ÀMBIT TOTAL 75 ha (40 illes de l'Eixample)

Usos productius i habitatge 27 Ha.
Espais lliures 14 Ha.
Equipaments 11 Ha.
Vials 23 Ha.

SOSTRE TOTAL DE L'ÀMBIT

Total sostre habitatge 869.237 m2 73,37 %
Total activitats econòmiques 315.420 m2 26,63 %
Sostre total 1.184.657 m2 100 %

SOSTRE TOTAL DE L'HABITATGE

Potencial d'habitatge protegit 412.888 m2
5.161 habitatges
Potencial d'habitatge lliure 456.349 m2
5.704 habitatges
Total sostre habitatge 869.237 m2
10.865 habitatges
Habitatge dotacional potencial 1.000 habitatges

Plànol

Es coneix amb el nom de La Marina del Prat Vermell a la zona compresa entre els carrers de la Metal·lúrgia, Foc, Cisell i Mare de Déu del Port.

 

Amb la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) aquesta zona de clar perfil industrial, passa a ser un nou barri d'usos mixtes, on es compatibilitzen residència i activitat econòmica, en una de les zones residencials i comercials amb més projecció de Barcelona.

 

Els habitants potencials se situen al voltant dels 30.000 i ocuparà gairebé 80 hectàrees de terrenys (equivalent a 40 illes de l’Eixample)

 

Un nou model de barri

El model d’urbanització del nou barri de La Marina incorpora les ultimes tecnologies per millorar i optimitzar els recursos i persegueix els següents objectius:

  • Fer compatible l'activitat econòmica amb la residencial
  • Possibilitar un barri d'alta qualitat mediambiental i fomentar l'edificació ecoeficient.
  • Assolir un barri d'un alt grau de cohesió social, amb habitatges de diferents règims de protecció, habitatges lliures i habitatges dotacionals.
  • Implantar una alta dotació d'equipaments comunitaris públics i d'espais lliures.
  • Establir les condicions adequades per a una mobilitat sostenible.
  • Completar la xarxa viaria i reurbanitzar l'àmbit implantant nivells d'urbanització adequats a les noves necessitats

Les noves edificacions es disposaran en combinació equilibrada entre l'ús residencial (75% del sostre) i la localització d'activitats econòmiques (el 25% restant), a més d'una important dotació d'equipaments i espais públics.

 

L'accessibilitat quedarà garantida mitjançant la nova línia 9 del metro. La relació amb La Marina de Port s'establirà principalment pel Pg. de la Zona Franca, que actuarà com a eix vertebrador de la transformació, i que serà reurbanitzat.

 

Suposarà la creació d’1.184.657 m2 de sostre, amb un potencial de 10.865 habitatges, dels quals 5.161 seran protegits i 5.704 seran lliures. A part, hi haurà uns 1.000 habitatges dotacionals.

 

Grans espais verds i equipaments

Es preveu la construcció d’un gran Parc Central d’unes 2 Ha. Obtenint uns nivells de verd urbà superiors a la mitjana habitual, establint un corredor biològic entre la muntanya de Montjuïc i els aiguamolls del Prat del Llobregat.

 

El nou barri disposarà en el futur de tots els equipaments necessaris recollits en el corresponent Pla d’Equipaments.Ajuntament de Barcelona Urbanisme Ajuntament de Barcelona Habitatge Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Sants-Montjuïc